Krustenfix, 250 ml

kr 129

På lager

Varenummer: 152 Kategori:

Beskrivelse

Bruksområder:
i ovner, grillrister, stekebrett, glassdører, emaljerte og keramiske flater, etc.
Renser aluminium, kobber, messing, rustfritt stål, både glatt og børstet. Flasken rekker til flere behandlinger.

Produktbeskrivelse:
Krustenfix er et ekstremt moderne produkt basert på en helt ny arbeidsmetode. Fastbrente rester fra bakeprodukter, steking, fett o.l. blir fjernet uten å etterlate seg noen form for rester. Dette er mulig siden produktet jobber seg under det fastbrente laget og separerer dette fra underlaget. Deretter fjernes det ved vanlig rengjøring.
Krustenfix er høykonsentrert, ikke-etsende og biologisk nedbrytbar. Krustenfix er ikke skadelig for huden og er sertifisert for bruk i forbindelse med matvarer.


ADVARSEL! Gir alvorlig øyeirritasjon. Oppbevares utilgjengelig for barn. Benytt vernehansker/
verneklær/vernebriller/ ansiktsskjerm. Vask hendene grundig etter bruk.
VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser
dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.