Marine Lakk 2-k, 0,5 ltr

kr 1.854

På lager

Varenummer: 26 Kategori:

Beskrivelse

Nanoprotect Marine Lakk er en to-komponent, transparent lakk basert på kjemisk nanoteknologi. Lakken gir ekstraordinær glans og motstand mot ekstremvær i mange år. Overflaten kan rengjøres uten spesielle rengjøringsmidler. Fforvitrede flater gjenvinner sin tidligere glans og farge. Kan brukes på gelcoat, aluminium, rustfritt stål, messing, kobber, magnesium, keramikk, harde treslag og mineralske underlag som marmor og granitt. Flater som er tidligere lakkert kan påføres lakken og på nytt bli beskyttet. Rekker til 35 – 40 kvm

http://www.tcnano-norge.no/media/fare_3.jpg
FARE! Brannfarlig væske og damp. Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Gir alvorlig øyeskade. Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Oppbevares utilgjengelig for barn. Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. Røyking forbudt. Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege. VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll/dusj huden med vann. VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet. Oppbevares på et godt ventilert sted. Oppbevares kjølig. Oppbevares innelåst. Innhold/beholder leveres til oppsamlingspunkter for farlig avfall og spesialavfall i henhold til okale, regionale, nasjonale og/eller internasjonale regler. Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.