Nanopolish Bilglass m/rens, 50/100 ml

kr 437

På lager

Varenummer: 6 Kategori:

Beskrivelse

Settet inneholder nå 100 ml Rens + 50 ml Nanopolish. Det vil rekke til minst 4 frontrutebehandlinger. Renseproduktet er blitt enklere å bruke. en frontrutebehandling varer ca 20 – 25.000 km eller ca et år, litt avhengig av vær- og kjøreforhold. Produktet har den absolutt optimale kvalitet, basert på ekte, kjemisk nanoteknologi. Se produktark (PDF).


Inneholder ethanol.
FARE! Meget brannfarlig væske og damp. Gir alvorlig øyeirritasjon. Oppbevares utilgjengelig for barn. Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. Røyking forbudt. Hold beholderen tett lukket.
Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp. VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll/dusj huden med vann. Kast innhold/beholder i henhold til de lokale/nasjonale regelverk.

Tilleggsinformasjon

Vekt 0,228 g