Nanoprotect KR, 500 ml

kr 263

På lager

Varenummer: 153 Kategori:

Beskrivelse

NanoProtect KR er et nyutviklet, innovativt produkt. Det egner seg for fjerning av gjenstridige kalkansamlinger, rustflekker, såperester eller fastgrodde forurensinger på dusjvegger, rundt kraner, toaletter og f.eks. urinaler. Produktet trenger inn under forurensingen og løser opp denne. Det er ikke nødvendig med mekanisk påvirkning. Forurensningene vaskes lett av med vann etter nødvendig virketid. Brukes på keramikk, glass, emalje, krom, betong, stein og mange plastmaterialer. Fjerner irring fra f.eks. kobberrør. Ikke egnet for bruk på forkrommede plastflater og sementbaserte underlag.


ADVARSEL! Irriterer huden. Gir alvorlig øyeirritasjon. Oppbevares utilgjengelig for barn. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann. VED SVELGING: Søk legehjelp umiddelbart. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.